ท่องเที่ยว » ไหว้พระ วัดพุทธาวาสภูสิงห์ สุขกายสบายใจ ชมวิวมุมสูงยามเย็น จ.กาฬสินธุ์

ไหว้พระ วัดพุทธาวาสภูสิงห์ สุขกายสบายใจ ชมวิวมุมสูงยามเย็น จ.กาฬสินธุ์

3 พฤษภาคม 2023
483   0

ไหว้พระ วัดพุทธาวาสภูสิงห์ สุขกายสบายใจ ชมวิวมุมสูงยามเย็น จ.กาฬสินธุ์

วัดพุทธาวาสภูสิงห์

วัดพุทธาวาสภูสิงห์


ประวัติความเป็นมาของ วัดพุทธาวาส ภูสิงห์

  “วัดพุทธาวาส” มีสถานะเป็น “ที่พักสงฆ์” ห่างจากตัวจังหวักกาฬสินธุ์ 34 กิโลเมตร แต่เนื่องจากเป็นที่พักสงฆ์มาเป็นเวลานับ 100 ปีชาวบ้านจึงเรียกชื่อสถานที่แห่งนี้ตามความคุ้นเคยว่า “วัดภูสิงห์” วัดพุทธาวาสภูสิงห์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย นามว่า “พระพรหมภูมิปาโล” เป็นพุทธรูปองค์ใ์หญ่ขนาดหน้าตักกว้าง 10.50 เมตรความสูงรวม 17.80 เมตร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2511 เป็นพระพุทธรูปมิ่งเมืององค์หนึ่งของชาวพุทธจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการดำริสร้างของนายบุรี พรหมลกัขโณ อดีตผู้ว่า ราชการจงัหวดักาฬสินธุ์ได้รับความเมตตาให้คำปรึกษาจากพระสุขุมวาทเวที (สุข สุขโณ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และ ความเสียสละ ความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์วัดพุทธาวาสภูสิงห์

วัดพุทธาวาสภูสิงห์ตั้งอยู่บ่นไหล่ภูสิงห์ มีความสูงจากระดับพื้นดิน ๑๔๖ เมตร และ สูงจากระดับน้ำทะเล ๓๔๖ เมตร สามารถมองเห็นภูมิทัศน์ในระยะไกลได้รอบด้าน, ด้านทิศตะวันออก สามารถมองเห็นภูค่าว ภูเป้ง ภูปอ ภูคุ้มข้าว และเป็นจุดชมตะวันรับอรุณที่สวยงาม, ด้านทิศใต้ สามารถมองเห็นชุมชนเทศบาลตำบลโนนบุรี และหมู่บ้านต่างๆเรียงรายเหมือนภาพงานศิลปะ, ด้านทิศตะวันตก สามารถมองเห็นเขื่อนลำปาว ภูคันโท สะพานเทพสุดา และเป็นจุดชมตะวันตกดินที่งดงามยิ่ง, ด้านทิศเหนื่อ สามารถมองเห็นเทือกเขาภูพานที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้า การเดินทางขึ้นบนยอดเขาสามารถขึ้นได้ ๒ ทาง คือ ทางบันไดสวรรค์จำนวน ๖๕๔ ขั้น และทางถนนลาดยาง ระยะทาง ๒ กิโลเมตร 

วัดพุทธาวาสภูสิงห์

ข้อมูล วัดพุทธาวาส ภูสิงห์

อ้างอิงแหล่งที่มาข้อมูลและรูปภาพประกอบ :Facebook สายันต์- ก้อย เพชรรัตน์
บทความอื่นที่น่าสนใจ