บทความเกษตร » ผักกวางตุ้ง ปลูกง่ายเจริญเติบโตได้ดีทั้งปี

ผักกวางตุ้ง ปลูกง่ายเจริญเติบโตได้ดีทั้งปี

9 มกราคม 2023
388   0

ผักกวางตุ้ง ปลูกง่ายเจริญเติบโตได้ดีทั้งปี

ผักกวางตุ้ง

ผักกวางตุ้ง


ผักกวางตุ้ง( Flowering white cabbage )เป็นผักที่ปลูกง่าย ชอบสภาพแสงแดดตลอดวัน เจริญเติบโตและสามารถปลูกได้ดีตลอดปี อายุการเก็บเกี่ยวสั้นเพียง 35-45 วัน ลำต้นตั้งตรง มีสีเขียว ก่อนออกดอกลำต้นจะสั้น มีข้อถี่มากจนดูเป็นกระจุกที่โคนต้น

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม : ผักกาดเขียวกวางตุ้งสามารถขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิด แต่จะเจริญได้ดีที่สุดในสภาพดินร่วนปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ดี มีอินทรีย์วัตถุสูง ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) ควรอยู่ระหว่างสภาพเป็นกรดเล็กน้อยจนถึงปานกลาง คือ pH อยู่ระหว่าง 6-6.8 ชอบดินที่มีความชื้นสูงเพียงพอสม่ำเสมอ ได้รับแสงแดดเต็มที่ตลอดวัน อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 20-25 องศาเซลเซียส แต่อย่างไรก็ตามในประเทศไทยสามารถปลูกผักกาดเขียวกวางตุ้งได้ตลอดปี

การเตรียมในแปลงปลูกหรือในกระถาง

  • ปลูกในแปลงควรเตรียมดินปลูก โดยใช้จอบขุดย่อยดินลึก 15-20 ซม. และย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก หว่านและคลุกเคล้าให้เข้ากับดินในแปลง
  • ในกรณีปลูกในกระถาง ให้ผสมดินปลูกในกระถางโดยใช้ดินร่วนละเอียดผสมปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ในอัตรา 2:1

การเพาะกล้า ทำได้ 2 แบบ คือ

1. เพาะในถาดพลาสติกเพาะกล้า

  • ให้เตรียมดินละเอียดพร้อมปุ้ยคอกหรือปุ้ยหมักในอัตรา ๒: ๑และใส่ดินผสมดังกล่าวลงในถาดพลาสติกเพาะกล้าแล้ว นำเมล็ดผักกวางตุ้งหยอดลงในหลุมปลูก หลุมละ 1-2 เมล็ด กลบดินผิวหน้าเมล็ดผักกวางตุ้ง แล้วรดน้ำและควรป้องกันมดมาคาบเมล็ดไปจากถาดพลาสติกเพาะกล้า โดยใช้ปูนขาวโรยเป็นเส้นรอบรูปล้อมถาดเพาะไว้ หลังเพาะนาน 7-10 วัน ผักกวางตุ้งเริ่มงอก หมั่นรดน้ำตันผักกวางตุ้งทุกวันๆ ละ 1-2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็น จนกระทั้งต้นผักกวางตุ้งมีอายุ 20-25 วัน จึงย้ายกล้าผักกวางตุ้งลงปลูกในกระถางหรือในแปลงปลูก

2. เพาะในแปลง

  • หลังจากเตรียมดินในแปลงปลูกแล้ว ใช้จอบขุดเป็นแถวปลูก ระหว่างแถว 25 เซนติเมตร ความลึกผิวดิน 2-3 เซนติเมตรแล้ว โรยเมล็ดพันธุ์ผักกวางตุ้งบางๆ ตามแถวปลูกที่เตรียมไว้ กลบหน้าดินในแปลง และรดน้ำทุกวันๆละ 1-2 ครั้ง ในช่วงเช้า-เย็น หลังเพาะนาน 7-10 วัน ผักกวางตุ้งเริ่มงอก และควรรดน้ำทุกวัน

การดูแลรักษา

  • ย้ายกล้าผักกวางตุ้งลงในแปลงหรือในกระถาง ให้รดน้ำทุกวันๆละ 1-2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็น ถ้าโรยเมล็ดผักกวางตุ้งบางๆ ในร่องปลูกของแปลงที่เตรียมดีแล้ว ไม่จำเป็นต้องถอนแยกหรือย้ายปลูกอีก แต่สามารถดูแลบำรุงรักษาเลี้ยงให้เป็นต้นที่สมบูรณ์จนกระทั่งสามารถตัดมาบริโภคได้

การให้น้ำ

เนื่องจากผักกาดเขียวกวางตุ้งเป็นผักที่ต้องการน้ำมาก และมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเกษตรกรจะต้องให้น้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง โดยใช้ระบบพ่นฝอยหรือใช้สายยางติดหัวฝักบัว อย่าให้ผักกาดเขียวกวางตุ้งขาดน้ำในระยะการเจริญเติบโต เพราะจะทำให้ผักกาดเขียวกวางตุ้งชะงักการเจริญเติบโตได้

การใส่ปุ๋ย

เนื่องจากผักกาดเขียวกวางตุ้งเป็นผักกินใบและก้านใบ ดังนั้นการใส่ปุ๋ยควรใช้ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) หรือแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นการเร่งการเจริญเติบโตให้กับใบและก้านใบให้เร็วขึ้น หรือใช้ปุ๋ยสูตร 20-11-11 หรือสูตรใกล้เคียง ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากใส่ปุ๋ยทุกครั้งควรมีการราดน้ำตามทันที อย่าให้ปุ๋ยตกค้าง สำหรับการพรวนดินและกำจัดวัชพืช ควรทำให้ระยะแรกพร้อมกับการถอนแยก

การเก็บเกี่ยว

อายุการเก็บเกี่ยวของผักกาดเขียวกวางตุ้งค่อนข้างเร็ว คือ ประมาณ 35-45 วัน การเก็บเกี่ยวโดยเลือกต้นที่มีขนาดใหญ่ตามต้องการ แล้วใช้มีดคมๆ ตัดที่โคนต้น แล้วทำการตัดแต่งใบนอกที่แก่หรือใบที่ถูกโรคหรือแมลงทำลายออก หลังจากตัดแต่งแล้วจึงบรรจุภาชนะเพื่อส่งจำหน่ายตลาดต่อไป

สำหรับการเก็บรักษา เนื่องจากผักกาดเขียวกวางตุ้งเป็นผักอวบน้ำ ดังนั้นการเก็บรักษาจึงควรเก็บไว้ในที่อุณหภูมิต่ำประมาณศูนย์องศาเซลเซียสที่ความชื้นสัมพัทธ์ 95 เปอร์เซ็นต์ จะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานถึง 3 สัปดาห์

อ้างอิงที่มา : โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ เขตหนองจอก, www.railungtop.com, www.withikaset.com
บทความอื่นๆที่น่าสนใจ